Banphaenghospital

ITA
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน เข้าดูข้อมูล ITA
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้าดูข้อมูล ITA
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB10 หน่วยงานมีเเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสารธารณชน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและต่อต้านการทุจริตภายใต้เเนวคิด เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม "ชมรม STRONG ..." เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA
EB24 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เข้าดูข้อมูล เข้าดูข้อมูล ITA