เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลบ้านแพง

ลำดับที่
ชื่อเอกสาร
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
มีนา61.pdf
2
รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2560
b013.pdf
3
แผนก่อสร้างปีงบประมาณ 2561
korsang61.pdf
4
รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปีงบ 2560
casea2560.pdf
5
โรงพยาบาลบ้านแพง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
jadjankbanphaeng (1).pdf
6
ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์
12022561100.pdf
7
ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
12022561330.pdf
8
ตารางแสดงวงเงิน โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
12022561212.pdf
9
ตารางแสดงวงเงิน โครงการเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกเรย์เป็นระบบดิจิตอล
030125611500.pdf
10
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
232561.pdf
11
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
0115022561.pdf
12
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
1215012561.pdf
13
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
1115122561.pdf
14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
เมษา61.pdf
15
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
พฤษภา61.pdf
16
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
0111106230861.pdf
17
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
0211106230861.pdf
18
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
0311106230861.pdf
19
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
0411106230861.pdf