ดัชนีความโปร่งใส

EB1
หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB2
หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซ์้อจัดจ้าง
คลิกดูเนื้อหา
EB3
หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดจ้างประจำปี
คลิกดูเนื้อหา
EB4
หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
คลิกดูเนื้อหา