ข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลบ้านแพง

โรงพยาบาลบ้านแพง เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง (ปัจจุบันเปิดทำการจริง 40 เตียง) 

มีสถานีอนามัย จำนวน 9 แห่ง 

มีประชากรทั้งอำเภอ จำนวน 33,430 คน