วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ : เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ภายใต้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 1 : จัดบริการสุขภาพด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พันธกิจ 2 : สนับสนุนเครือข่าย สุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุม 

พันธกิจ 3 : สร้างระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน อาคารสถานที่

              และระบบสารสนเทศ ที่มีประสิทธภาพ ตรวจสอบได้