บุคลากร

 

จำนวนบุคลากรรวมทั้งหมด 126 คน

จำแนกตามสาขาวิชาชีพที่สำคัญดังนี้

 แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  3  คน

 ทันตแพทย์ 2  คน

 เภสัชกร 2   คน

 พยาบาลวิชาชีพ 42  คน

 นักวิชาการสาธารณสุข 2  คน

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1  คน

 เจ้่าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์  3  คน

 รังสีเทคนิค 1  คน

 เจ้าพนักงานทันตกรรมฯ / ผู้ช่วยทันตแพทย์  4  คน

 บุคลากรตำแหน่งอื่นๆ  63  คน