ขั้นตอนการขอรับบริการ

 

1 : ยื่นหลักฐานที่ห้องทำบัตร อาทิ บัตรประจำตัวคนไข้โรงพยาบาลบ้านแพง, บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านกรณีผู้ป่วยเด็ก, สิทธิบัตร, ใบส่งตัว หรือ เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น 

2 : รอรับบัตรคิวและไปรอที่หน้าห้องตรวจ

3 : วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก และวัดความดัน รอซักประวัติตามคิวที่ได้รับ

4 : รอพบแพทย์

5 : ตรวจเสร็จนำใบสั่งยา ไปส่งยังห้องจ่ายยา

6 : รอรับยาและกลับบ้านในกรณีที่ไม่มีการตรวจพิเศษ