เวชระเบียน

                                           งานห้องบัตรโรงพยาบาลบ้านแพง

บริบท

งานห้องบัตร โรงพยาบาลบ้านแพง มีหน้าที่ในการจัดทำเวชระเบียนของผู้มารับบริหารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้มารับบริการทุกคนทุกครั้ง ลงบันทึกการให้รหัสโรคและรหัสหัตการที่ถูกต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ปรับปรุงแบบฟอร์มการบันทึกเวชระเบียนให้ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการลงบันทึก บริการงานข้อมูลสถิติของโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดเก็บเวชระเบียนที่ปลอดภัยค้นหาได้ง่าย เป้าหมายงานห้องบัตร คือ การให้บริการด้านข้อมูลของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนประทับใจผู้ใช้บริการ

ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการเวชระเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

ความมุ่งหมาย
ให้บริการด้านข้อมูลของผู้ป่วย อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และประทับใจผู้ใช้บริการ

โครงสร้างของทีมเวชระเบียน


หน้าที่ของทีมงาน
 
 1.จัดทำคู่มือการลงบันทึกเวชระเบียนโดยใช้โปรแกรม HosXP ในการจัดเก็บข้อมูล
   2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียนทุก 3 เดือน และแจ้งผลแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
   3. ปรับปรุงแบบฟอร์มเวชระเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
   4. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับเวชระเบียน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น