ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า พร้อมติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ดาวน์โหลดเอกสาร --> คลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์

ดาวน์โหลดเอกสาร --> คลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล   ดาวน์โหลดเอกสาร -->> คลิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารถในครรภ์ (NST)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารถในครรภ์ (NST) ดาวน์โหลดเอกสาร --> คลิก

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร --> คลิก