ทีม IC

พิมพ์
หมวด: ทั่วไป
วันเผยแพร่

 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน

 

1.  วัตถุประสงค์ :
1.1เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
2.  ขอบเขต  :
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลบ้านแพง
3.  นโยบาย :
4.  อุปกรณ์/เครื่องมือ :-
5.  ความรับผิดชอบ :
1.  คณะกรรมการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
 2.  หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
 3.  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ
6.  คำจำกัดความ :-
7.  เอกสารอ้างอิง :
8.  แนวทางปฏิบัติ :
    1.  คณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล              ประกอบด้วย
 1.1 แพทย์                                                                                          ประธานกรรมการ
 1.2 จนท.งาน PCU                                                                               กรรมการ
 1.3 จนท.งานเภสัชกรรม                                                                         กรรมการ
 1.4 จนท.งานชัณสูตร                                                                            กรรมการ
 1.5 จนท.งานทันตสาธารณสุข                                                                 กรรมการ
 1.6 จนท.ตึกผู้ป่วยใน                                                                            กรรมการ