ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์

พิมพ์
หมวด: ทั่วไป
วันเผยแพร่

SERVICE PROFILE  IM TEAM โรงพยาบาลบ้านแพง

บริบท

    หน้าที่และเป้าหมาย ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลบ้านแพงมีหน้าที่หลักในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านของHardware และ Software โดยมีคณะทำงานที่มาจากสหวิชาชีพภายในโรงพยาบาล มาร่วมกันออกแบบระบบการทำงานเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการใช้งานเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน เช่น ในด้านการเงิน การจัดอัตรากำลังคน รายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล ขอมูลคลังยาและเวชภัณฑ์ โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ทีมเวชระเบียน และทีมข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ และใช้ระบบLAN ในการเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน โดยใช้โปรแกรมHOSXPในการให้บริการผู้ป่วย และยังมีโปรแกรมอื่นๆที่ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น โปรแกรมพัสดุ,โปรแกรมการเงินการบัญชี,CSMBS,OPTELLER,UCDATA เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น โปรแกรมบาร์โค๊ดบัตรประจำตัวคนไข้,การถ่ายภาพเพื่อยืนยันตัวบุคคล,การใช้ระบบกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาล,การเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลผ่านทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาล

ขอบเขตการให้บริการ

นำนโยบายด้านข้อมูลสารสนเทศจากทีมนำ จัดทำแผนพัฒนา
- ควบคุม ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- ดูแลและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ เพื่อให้บุคลากรำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
- จัดการอบรมให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการใช้งานสารสนเทศของโรงพยาบาลตามความเหมาะสม
- จัดทำเว็บไซต์ พัฒนาโปรแกรม สร้างฐานข้อมูล และระบบรายงานข้อมูลด้านสาธารณสุขเพื่อการใช้งานและตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร 
  ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ
- เชื่อมโยงสารสนเทศแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถใช้สารสนเทศร่วมกันได้
- จัดทำแนวทางการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัย และความมีเสถียรภาพของระบบข้อมูล


ผู้รับผลงานและความต้องการที่สำคัญ


ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ

-การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใช้งานที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอ
-มีข้อมูลข่าสารที่มีคุณภาพ ครบถ้วนถูกต้อง ปลอดภัย ง่ายต่อการนำไปใช้
 ความท้าทาย ความเสี่ยงที่สำคัญ
-เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆมีไม่เพียงพอ ไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์บางจุดใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน    เครื่องชำรุดบ่อย และเสี่ยงต่อการเกิดฟ้าผ่า เนื่องจากว่าบางจุดต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
-ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้มารับบริการ ในกรณีที่ Hard disk ของ Servers เสียหาย

โครงสร้างทีมสารสนเทศ