ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร

ด้วยโรงพยาบาลบ้านแพง จำดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุ่ง เพื่อจ่ายเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือลูกจ้างราบคาบ ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ลง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม --> คลิก


โรงพยาบาลบ้านแพง
admin, 2018-05-22 08:56:46, 0