เวลาเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 042-591-225

เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลบ้านแพง

เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ผู้รับบริการพึงพอใจ ภายใต้การบริการที่มีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  • จัดบริการสุขภาพด้านการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • สนับสนุนเครือข่าย สุขภาพ ให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุม
  • สร้างระบบบริหารจัดการด้านบุคลากร การเงิน อาคารสถานที่และระบบสารสนเทศ
  • ที่มีประสิทธภาพ ตรวจสอบได้

ปรัชญา

คุณภาพคู่คุณธรรม นำสุขภาพดีสู่ชุมชน

ติดต่อเรา

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์