รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศขายทอดตลาด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดเพิ่มเติม
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฎิบัติการ(Action Plan)การป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอชและส่งเสริมจริยธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุญาตินำคำสั่ง/คู่มือ/แผนผังขึ้นตอนการร้องเรียนขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม