การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
แผนปฎิบัติการ(Action Plan)การป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอชและส่งเสริมจริยธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุญาตินำคำสั่ง/คู่มือ/แผนผังขึ้นตอนการร้องเรียนขึ้นเผยแพร่เว็บไซต์โรงพยาบาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการวิเคราะห์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตปีงบประมาณ 2560
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
รายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานการวิเคราะห์เรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลบ้านแพง
รายละเอียดเพิ่มเติม